parallax background

 

เทคโนโลยี

 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในการสร้างสายการ เป่าขึ้นรูปพลาสติก และ ฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Blow and Injection molding) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่สั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และทำงานในระบบอัตโนมัติ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ด้วยความสามารถกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ขนาด 50 มิลลิลิตร จนถึง 30 ลิตร อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำลังก้าวเข้าไปสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000, GMPเพื่อยืนยันคุณภาพและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่นำส่งถึงมือท่าน